§ 1.

Definicje

USŁUGA SERWISOWA – diagnostyka, odpłatna naprawa sprzętu, naprawa gwarancyjna lub każdy inny rodzaj usługi, świadczonej w ramach działalności Serwisu NOMOS Audio Vintage. SERWIS – Serwis NOMOS Audio Vintage z siedzibą w Warszawie ul. Tytoniowa 20 oraz Krakowie, ul. Nad Drwiną 8B.
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych zgłaszająca sprzęt do USŁUGI SERWISOWEJ (bądź pisemnie upoważnione osoby trzeciej, występujące w jej imieniu). KLIENTEM może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia, bądź ukończyła 13 rok życia i działa za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
SERWISANT – pracownik SERWISU lub osobowa występująca w imieniu SERWISU.
USTERKA – stan urządzenia, który uniemożliwia prawidłowe jego funkcjonowanie.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA – dokument wydawany KLIENTOWI dostarczającemu sprzęt osobiście lub przez kuriera
GWARANCJA – prawidłowo wypełniony dokument uprawniający do wykonania naprawy sprzętu w ramach gwarancji udzielanej przez producenta.
KURIER – dowolna firma spedycyjna (chyba, że zaznaczone inaczej) świadcząca usługi przewozowe, pracownik tej firmy lub osoba występująca w jej imieniu.
FORMULARZ – formularz zgłoszenia naprawy, dostępny dla KLIENTA w SERWISIE oraz na specjalnie przygotowanej stronie internetowej SERWISU w formie formularza online lub formularza do samodzielnego wydruku w formacie PDF.
REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający zasady wykonywania USŁUG SERWISOWYCH. REGULAMIN jest integralną częścią umowy o wykonanie USŁUG SERWISOWYCH.

§ 2.

Przedmiot świadczenia - usługi serwisowej

Przedmiotem usług serwisowych świadczonych przez Serwis jest dokonywanie czynności związanych z naprawą, modyfikacją i renowacją sprzętu audio, tj dokonywaniem zmian w tym sprzęcie na wyraźne życzenie Klienta, także według jego indywidualnych potrzeb i wskazówek. Serwis NOMOS nie dostarcza rzeczy nowych, a wyłącznie wykonuje prace na sprzęcie dostarczonym przez Klienta.

§ 3.

Warunki świadczenia usług serwisowych

1. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem
2. Serwis oferuje następujące usługi serwisowe:
 a) Diagnostyka zwykła – wyszukanie uszkodzenia w sprzęcie oraz wycena ewentualnej naprawy. Cena za diagnostykę zwykłą wynosi minimum 100 zł netto. Wykonanie wyceny naprawy traktowane jest jako forma płatnej usługi serwisowej. Cena: minimum 100.00 zł
 b) Diagnostyka specjalistyczna - wyszukanie uszkodzenia oraz wycena ewentualnej naprawy. Ostateczna cena naprawy sprzętu jest pomniejszana o kwotę wpłaconej zaliczki. Cena diagnozy: 200.00-500.00 zł netto
 c) Naprawa sprzętu – usługa, której zakres ustalany jest na podstawie przeprowadzonej diagnostyki i oszacowania kosztów naprawy. Cena naprawy sprzętu jest ustalana z właścicielem sprzętu i pomniejszana o kwotę wpłaconej zaliczki. Cena diagnozy: 100.00-500.00 zł netto
 d) Częściowa naprawa sprzętu – usługa, której zakres obejmuje naprawę wybranych podzespołów sprzetu. Cena ustalana jest na podstawie przeprowadzonej diagnostyki i oszacowania kosztów naprawy.
 e) Modyfikacja - usługa, której zakres ustalany jest na podstawie indywidualnych ustaleń z właścicielem urządzenia. Modyfikacja polega na wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, co skutkować może poprawą parametrów sonicznych lub zmianą wyglądu.
 f) Renowacja - usługa, której zakres ustalany jest na podstawie indywidualnych ustaleń z właścicielem urządzenia. Renowacja polega na doprowadzeniu wyglądu urządzenia do stanu bliskiemu pierwotnemu. Możliwe jest także wprowadzenie zmian konstrukcyjnych, które mogą poprawić parametry soniczne i użytkowe.

3. W sytuacji usługi naprawy sprzętu i podjęcia decyzji jej wykonania, cena diagnozy wliczana jest w cenę usługi.
4. W sytaucjach zgody i zlecenia częściowej naprawy sprzętu i usunięcia określonych, wybranych usterek, cena diagnozy wynosi uzależniona jest od rodzaju urządzenia i wynosi minimum 200.00 zł netto.
5. Przed przyjęciem od Klienta zlecenia na naprawę sprzętu lub częściową naprawę sprzętu, koszt tej usługi szacowany jest na podstawie przeprowadzonej przez technika serwisu diagnozy. Cena naprawy oraz zakres prac podawany jest do wiadomości Klienta.
6. Zlecenie uznawane jest za przyjęte przez Klienta w sytuacjach akceptacji ceny usługi oraz polecenia naprawy sprzętu. (nie mamy procedury podpisu na dokumencie „akceptacji“) 7. Serwis zastrzega sobie prawo do naprawy zgodnie z kolejnością przyjęcia urządzeń. Klient jest wstępnie informowany o terminie dokonania diagnozy i naprawy sprzętu.
8. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu w terminie do 14 dni od dnia poinformowania Go przez serwis, że sprzęt jest gotowy do odbioru.
9. W sytuacjach nieodebrania sprzętu w terminie przekraczającym 14 dni od poinformowania drogą elektroniczną, telefoniczną, serwis może naliczyć opłatę za magazynowanie sprzętu. Opłata wynosi 10 zł netto dziennie.
10. Koszt dostarczenia sprzętu do Serwisu, jak i koszt jego odbioru, obciąża Klienta.

§ 4.

Sposób zapłaty

1. Klient, przy osobistym odbiorze sprzętu, za wykonane usługi serwisowe i diagnostyczne, o których mowa w § 2 oraz § 3 ust. 2. Regulaminu, uiszcza zapłatę gotówką lub kartą.
2. Na życzenie Klienta, wraz z odbiorem sprzętu możliwe jest przygotowanie paragonu fiskalnego lub faktury VAT..

§ 5.

Diagnoza

1. Usługa diagnozy jest płatna z góry.
2. Klient ponosi koszty diagnozy w następujących sytuacjach:
 a) Niepodjęcia przez Klienta decyzji o naprawie sprzętu;
 b) Zlecenia przez Klienta wyłącznie częściowej naprawy sprzętu;
 c) Niemożności naprawy sprzętu bez winy serwisu (gdy usterki nie da się naprawić ekonomicznie opłacalnymi środkami, bądź jest to niemożliwe z technicznego punktu widzenia);
 d) Braku stwierdzenia istnienia usterki w sprzęcie zgłoszonym w ramach gwarancji.
3. Ceny w serwisie podawane są w kwocie netto.

4. Koszt diagnostyki sprzętu:
 4.1 Diagnostyka zwykła
 a. Wykonanie diagnozy i brak zlecenia naprawy – cena: minimum 100.00 zł
 4.2 Diagnostyka specjalistyczna
 a) Prace diagnostyczne, których zakres ustalany jest na podstawie przeprowadzonej diagnostyki i oszacowania kosztów naprawy – cena: minimum 200.00 zł
 b) Brak usterki objętej gwarancją – cena: minimum 100.00 zł (nie mam pojęcia co to jest!)
 c) Niemożność naprawy sprzętu bez winy Serwisu (gdy usterki nie da się naprawić ekonomicznie opłacalnymi środkami, bądź jest to niemożliwe z technicznego punktu widzenia) - cena: minimum 200.00 zł
 d) Brak stwierdzenia istnienia usterki w sprzęcie zgłoszonym w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej – cena: minimum 200.00 zł

§ 6.

Płatności

1. Klient za wykonane usługi serwisowe i diagnostyczne, o których mowa w § 3 oraz § 4, uiszcza opłatę gotówką przy osobistym odbiorze sprzętu.
2. Klient, wyraźne życzenie, otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT.

§ 7.

Wyłączenie zastosowania ustaw

1. W ramach zlecenia samej tylko diagnostyki zwykłej, w której cena nie przekracza kwoty 100 zł, nie ma zastosowania ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr 827);
2. Klient, wyraźne życzenie, otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT.

§ 8.

Rękojmia i reklamacja

1. Serwis jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. W ramach rękojmi Klient posiada względem Serwisu wszelkie uprawnienia przewidziane w ustawie Kodeks cywilny.
3. Reklamację Klient składa Serwisowi w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej.
4. Rękojmia obejmuje tylko te części i elementy, które były naprawiane (wymieniane) w serwisie.
5. Reklamacja powinna zawierać:
5.1 nazwę przedmiotu, sprzętu z podaniem numeru seryjnego,
5.2 imię, nazwisko i nazwę Klienta,
5.3 adres korespondencyjny, w tym e-mail Klienta,

5.4 dokładny opis wady naprawianego sprzętu,
5.5 dokładny opis sposobu wadliwego działania sprzętu,
5.6 oświadczenie Klienta, że nie dokonywał zmian w sprzęcie, w jego podzespołach, że sprzęt znajduje się w niezmienionym stanie, tj. takim, jak w chwili, kiedy zostało mu wydane po dokonaniu naprawy.
6. Jeżeli zgłoszona usterka zostanie znaleziona przez technika, Serwis NOMOS Audio Vintage odpowiada z tytułu rękojmi, a koszt dostawy i odbioru sprzętu spoczywa na Serwisie NOMOS Audio Vintage.
7. Serwis NOMOS Audio Vintage, stwierdziwszy usterkę, informuje Klienta o planowanym terminie naprawy sprzętu, wymiany części, podzespołów, czy realizacji pozostałych uprawnień Klienta z tytułu rękojmi. Termin naprawy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Serwisowi NOMOS Audio Vintage sprzętu wraz z reklamacją.
8. Odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi traci moc w przypadku dokonania przez Klienta lub osoby trzecie, którym powierzył on sprzęt, ingerencji w sprzęt i jego podzespoły.

§ 9.

Gwarancja

1. Gwarantem jest firma NOMOS Audio Vintage, tj. podmiot określony w § 1.
2. Na wykonaną usługę serwisową Serwis NOMOS Audio Vintage udziela 14 dniowej gwarancji. Termin ten jest liczony od dnia odebrania przez Klienta naprawionego sprzętu.
3. Oświadczenie Kupującego o skorzystaniu z Gwarancji należy złożyć Gwarantowi właśnie w tym terminie.
4. Częściowa naprawa sprzętu nie podlega gwarancji.
5. Gwarancja obejmuje:
5.1 Wymienione lub naprawione podzespoły;
5.2 Wyłącznie prace serwisowe, renowacyjne i modyfikacyjne, które były przeprowadzone Serwisie NOMOS Audio Vintage.
6. W sytuacji stwierdzenia przez Klienta nieusunięcia w sprzęcie usterki i uniemożliwości normalnego korzystania z powierzonego Serwisowi NOMOS Audio Vintage sprzetu, klient w okresie gwarancyjnym informuje Gwaranta o istnieniu wady i w formie elektornicznej lub pisemnej zgłasza żądanie naprawy urządzenia.
7. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać:
 a) Nazwę przedmiotu, sprzętu z podaniem numeru seryjnego;
 b) Imię, nazwisko i nazwę Klienta;
 c) Adres korespondencyjny, w tym e-mailowy Klienta;
 d) Dokładny opis wady naprawianego sprzętu;
 e) Dokładny opis sposobu wadliwego działania sprzętu;
 f) Oświadczenie Klienta, że nie dokonywał zmian w sprzęcie, w jego podzespołach, że sprzęt znajduje się w niezmienionym stanie, tj. takim, jak w chwili, kiedy zostało mu wydane po dokonaniu uprzedniej naprawy.

8. Gwarant w ramach gwarancji wykonuje powtórną diagnozę.
9. Jeżeli zgłoszona usterka nie zostanie odnaleziona przez Serwiso NOMOS Audio Vintage, wykonana diagnoza jest płatna i podlega opłacie minimum 100 zł netto.
10. Jeżeli zgłoszona usterka zostanie znaleziona przez Serwis NOMOS Audio Vintage, ponowna naprawa dokonana zostanie bezpłatnie w ramach gwarancji. W ramach ponownej koszt naprawy, diagnozy, koszt dostawy i odbioru sprzętu spoczywa na Gwarancie.
11. Gwarant, stwierdzając istnienie usterki, informuje Klienta o planowanym terminie naprawy sprzętu, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia sprzętu Gwarantowi.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy.
13. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi.
14. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji traci moc w przypadku dokonania przez Klienta lub osoby trzecie, którym powierzył on sprzęt, ingerencji w sprzęt i jego podzespoły.

§ 10.

Ochrona danych osobowych Klienta

1. Klient zawierając umowę z Serwisem jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych w zakresie podanym przez Klienta.
2. Administratorem przetwarzającym powierzone dane osobowe Klienta, jest NOMOS ARTUR CIUBA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, 04-228 przy ul. Tytoniowej 20, KRS 0000449091.
3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
 a) realizacji umowy,
 b) jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,
 c) jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów ze świadczonych usług.

4. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Serwisowi realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 11.

Pozostałe informacje dla Klienta

1. Serwis NOMOS Audio Vintage oświadcza, że jest zobowiązany dostarczyć sprzęt po naprawie bez wad, chyba po dokonanej diagnozie wady zostaną określone jako niena dające się do usunięcia, lub gdy ich usunięcie jest niemożliwe i ekonomicznie nieopłacalne.
2. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przedstawienie mu przez Serwis NOMOS Audio Vintage kosztorysu naprawy sprzętu bądź częściowej naprawy sprzętu także w formie elektronicznej na podany adres e-mail, bądź telefonicznie – przed zleceniem naprawy. – RODO!
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nomos.waw.pl
4. Klient podisując się pod zleceniem naprawy oświadcza, że akceptuje fakt, iż naprawa sprzętu pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny podanej w przedstawionym po naprawie kosztorysie.

5. Wszelkie reklamacje przyjmowane są przez Serwis NOMOS Audio Vintage na adres, w tym adres poczty elektronicznej, podany w § 1 Regulaminu.
6. Wszelkie ceny podane w niniejszym Regulaminie, jak i w przedstawianym Klientowi kosztorysie naprawy są cenami netto.
7. Serwis informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
8. Oddając sprzęt do naprawy, klient dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie, której świadczona jest usługa serwisowa i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu.